Trạm Tấu chủ động phòng, chống đói rét cho đàn gia súc