Hiệu quả từ mô hình khuyến khích phát triển sản phẩm chủ lực tại Yên Bái