Yên Bái: Hội nghị trực tuyến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trong bối cảnh đại dịch Covid-19