Yên Bái đứng thứ 15/63 tỉnh, thành về giải ngân vốn đầu tư công