Công ty Điện lực Yên Bái- Agribank ký thỏa thuận thu tiền điện qua tài khoản