Yên Bái: Giá vật tư tăng, sản xuất nông nghiệp gặp khó