Yên Bái tham dự trực tuyến diễn đàn "Chuyển đổi sang hệ thống lương thực, thực phẩm xanh, phát thải thấp''