Ngân hàng Chính sách xã hội Lục Yên thực hiện tốt Quyết định 1990 của Chính phủ