Bưu điện tỉnh Yên Bái năm thứ 4 liên tiếp nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ