UBND tỉnh Yên Bái làm việc về báo cáo chuyên đề tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030