Đánh giá 8 chuyên đề tích hợp tiếp theo vào Quy hoạch tỉnh Yên Bái, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050