Yên Bái đảm bảo vận hành an toàn hành lang lưới điện