Yên Bái: Điều chỉnh phụ tải điện - lợi ích cho doanh nghiệp và cộng đồng