Nuôi loài cá tầm thương phẩm, đồng bào Mông Yên Bái thoát nghèo