Yên Bình sơ kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới