Nông dân nuôi trâu, bò ở Yên Bái gặp khó vì giá giảm chỉ còn một nửa