Huyện Yên Bình: 25 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung