Yên Bái: Hội thảo “Tăng cường quan hệ hợp tác giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị cây thuốc nam”