Yên Bái: Triển khai Dự án “Nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam” năm thứ 4