Yên Bái: Tổng kết Đề án hỗ trợ phát triển phong trào thanh niên Yên Bái khởi nghiệp sáng tạo, giai đoạn 2019 – 2020