Văn Yên: Hiệu quả đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn