Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ 2021