Yên Bái phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong tình hình mới