Yên Bái: Hiến máu tình nguyện - sẻ chia với cộng đồng