Yên Bái: Tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2021