Cựu chiến binh Yên Bái góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ