Trung tâm Y tế Trạm Tấu: Đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân