Yên Bái nâng cao chất lượng nước sinh hoạt cho người dân nông thôn