Cựu chiến binh Yên Bình chung sức xây dựng quê hương