Công an tỉnh Yên Bái tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho gần 500 học sinh huyện Trạm Tấu