Cháy tại Cửa hàng nông sản, Hợp tác xã nông nghiệp Minh Bảo, thành phố Yên Bái