Công ty Điện lực Yên Bái phát động Chương trình “Gia đình tiết kiệm điện” năm 2022