Yên Bái tiếp nhận 753 đơn vị máu từ Chương trình Hành trình đỏ