Yên Bái: Nâng cao trách nhiệm và chia sẻ của nam giới