“Ngày cuối tuần cùng dân” - Khơi dậy khát vọng vươn lên