Yên Bái: Hội thao thể thao quốc phòng toàn dân lần thứ V - năm 2016 thành công tốt đẹp