Giải thể thao các dân tộc Nghĩa Lộ năm 2016: Những ấn tượng khó phai