Giải thể thao Fansipăng báo Đảng các tỉnh khu vực Tây Bắc, năm 2017