Lặn dài 202m trong một lần thở để lập kỷ lục Guinness thế giới