Thành phố Yên Bái tổ chức Ngày chạy “Những bước chân vì cộng đồng”