Bế mạc Giải thể thao truyền thống Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái lần thứ XI năm 2022