Yên Bái: Khai mạc Giải thể thao mừng Đảng, mừng Xuân truyền thống