Giải thể thao Phan-xi-păng lần thứ V: Thắt chặt tình đoàn kết giữa những người làm báo Đảng