Khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ VI - khu vực I