Báo quốc tế ca ngợi MV “Việt Nam ơi! Đánh bay COVID”