"Nghệ thuật Xòe Thái" đã hoàn thiện xong hồ sơ trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại