Đại hội Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ VII: Tiếp tục giữ vai trò là trung tâm đoàn kết tập hợp văn nghệ sĩ