Bảo tàng Yên Bái: Nơi lưu giữ và phát huy các giá trị văn hóa