Tổng kết Giải thưởng Văn học nghệ thuật Yên Bái 5 năm lần thứ II: 7 tác phẩm giải A