Hội thảo xin ý kiến tham gia vào Hệ thống phần mềm tham quan ảo tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái